Vietnamese – Yellow Butterly Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Bướm bướm bay hai ba vòng
Bươm bướm bay hai ba vòng
Em ngồi xem
Em ngồi xem.

Translation:
There, yellow butterfly,
There, yellow butterfly,
Spreads its wings,
Spreads its wings,
Takes its flight,
Takes its flight,
We sit and watch,
We sit and watch