Vietnamese – Twinkle, Twinkle, Little Star Ngôi Sao Bé Tí

Nhìn kìa ngôi sao bé tí teo
Mới thấy đây ngươi đi đâu rồi?
Bay bổng trên đia cầu cao vời,
Giống ánh kim cương trên khung trời
Nhìn kìa ngôi sao bé tí teo
Mới thấy đây ngươi đi đâu rồi?

Translation:
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are,
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky,
Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are