Vietnamese – Straw Broom Bé Quét Nhà

Một sợi rơm vàng,là hai sợi vàng rơm.
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ.
Chổi to bà quét sân to.
Ấy còn chổi nhỏ bà, để dành bé chăm lo quét nhà.

Translation:
One golden straw is two strands of straw gold,
Grandma braided a big broom; grandma braided a small broom.
The big broom, grandma sweeps the big yard,
The small broom is for the little children to sweep the small yard