Vietnamese – Rooster, Kitten and Puppy Gà trống mèo con và cún con

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà

Translation:
My family has a rooster, kitten and puppy!
The rooster crows, Ò Ó O O,
The kitten wants to chase mice,
And the puppy watches over the house