Vietnamese – One Duck Một con vịt

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cho khô

Translation:
One duck opens its two wings,
It says quack, quack, quack, quack, quack, quack,
It jumps into a pond with a lot of splashing noise,
Then it goes ashore waving its wings to dry itself