Vietnamese – Moon Festival Rước Đèn Tháng Tám

Tết trung thu em rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm.
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tim tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu.

Translation:
Moon Festival, we celebrate,
We carry the lanterns all over town,
We are happy with our lanterns,
We sing and dance under the full autumn moon,
Star lanterns and Fish lanterns,
Swan lanterns and Butterfly lanterns,
We go all the way to the moon,
Blue lanterns and purple lanterns,
Green lanterns and white lanterns,
Our lanterns have many colors