Vietnamese – If You’re Happy and You Know It Nếu Bạn Vui

Nào cùng nhau vui lên,vui lên ta vỗ hai tay
Nào cùng nhau vui lên, vui lên ta vỗ hai tay
Nào ta hãy vui vẻ chuyện trò. Hãy hát vang: Ha! Ha! Ha!
Hãy hát lên
Nếu ta vui ta vỗ hai tay.

Nào cùng nhau vui lên, vui lên ta dậm hai chân
Nào cùng nhau vui lên vui lên ta dậm hai chân
Nào ta hãy vui vẻ chuyện trò
Hãy hát vang: Ha! Ha!Ha!
Hãy hát lên
Nếu ta vui ta dậm hai chân.

Nào cùng nhau vui lên vui lên ta la Hooray
Nào cùng nhau vui lên vui lên ta la Hooray
Nào ta hãy vui vẻ chuyện trò
Hãy hát vang: Ha! Ha! Ha!
Hãy hát lên
Nếu ta vui ta la Hooray

Nào cùng nhau vui lên,vui lên ta vỗ hai tay
Nào cùng nhau vui lên, vui lên ta vỗ hai tay
Nào ta hãy vui vẻ chuyện trò. Hãy hát vang: Ha! Ha! Ha!
Hãy hát lên
Nếu ta vui ta vỗ hai tay.

Translation:
If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap),
If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap),
If you're happy and you know it, then your face will surely show it,
If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap)

If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp),
If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp),
If you're happy and you know it, then your face will surely show it,
If you're happy and you know it, stomp your feet. (stomp stomp)

If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (hoo-ray!),
If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (hoo-ray!),
If you're happy and you know it, then your face will surely show it,
If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (hoo-ray!)

If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!),
If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!),
If you're happy and you know it, then your face will surely show it,
If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)