Vietnamese – I Love You Grandma CHÁU YÊU BÀ

Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, màu trắng như mây
Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui

Translation:
Grandma, grandma, I love you very much,
Your hair is white, as white as the clouds,
I love you, (so) I hold your hands,
When I'm good, I know that you're happy