Vietnamese – Good Morning Lời Chào Buổi Sáng

Con chào bố ạ ,con chào mẹ yêu
Con đi hoc nhé, chiều con lại về,
Con chào bố ạ ,con chào mẹ yêu
Con đi hoc nhé, chiều con lại về.

Translation:
Hello daddy, hello mommy,
I am going to school and go back home this afternoon,
Hello daddy, hello mommy,
I am going to school and go back home this afternoon