Vietnamese – A Little Baby Stork Con cò bé bé

 

Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào

Translation:
A little baby stork,
It perched on a branch of bamboo,
It went away, but forgot to ask its mother,
How will she know where it went?
When you go out, please ask,
When you arrive home, say hello
Your mouth is smiling open,
You are very loved