Ukrainian – Ukranian Alphabet ! Український алфавіт

а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й,
к, л, м, н, о, п, р,
ш, щ, ь, ю, я

Romanization:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
o, p, q, r, s, t, u
v, w, x, y, z

Translation:
a, be, ve, he, ge, de, e, ye, zhe, ze, i, i, yiyi, yot,
ka, el, em, en, o, pe, er,
sha, shchastya, m'yakyy znak, yu, ya