Ukrainian – Days of the Week дні тижня

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

Romanization:
Ponedilok
Vivtorok
Sereda
Chetver
Pʺyatnytsya
Subota
Nedilya

Translation:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday