There Was a Crocodile

There was a crocodile
An orangutan
An eagle that flies and a northern pike
A bunny, a beaver, a crazy elephant
Na, na na na na na na na na na
(This is a fun camp-style song)