Snowflakes, Snowflakes Dance Around

Snowflakes, snowflakes dance around.
Snowflakes, snowflakes touch the ground.
Snowflakes, snowflakes in the air.
Snowflakes, snowflakes everywhere!