Dinosaur, Dinosaur, Turn Around

Dinosaur, Dinosaur, Turn Around.
Dinosaur, dinosaur, Stomp the ground.
Dinosaur, dinosaur, Show your claws.
Dinosaur, dinosaur, Snap your jaws.
Dinosaur, dinosaur, Turn around.
Dinosaur, dinosaur, Sit back down.