Chinese, Mandarin – Little StarsYì sh?n, yì sh?n, liàng j?ng j?ng
M?n ti?n d?u shì xi?o x?ng xing,
Guà zài ti?n shàng fàng gu?ng míng
H?o xiàng x? du? xi?o y?n jing.
Twinkle, twinkle, bright,
The sky is full of little stars
Hanging in the bright sky,
They look like many small eyes,
Twinkle, twinkle, bright,
The sky is full of little stars.