Chinese, Mandarin – Little FrogsYi zhi qingwa,  yi zhang zui,
Liang zhi YanJing si tiao tui,
Ping, pong, ping, pong, tiao xia shui,
Liang zhi qingwa, liang zhang zui,
Si zhi yanjing, ba tiao tui,
Ping, pong, ping, pong, tiao xia shui.
One frog has one mouth,
Two eyes and four legs,
Splish-splash, splish-splash, jump in the water.
Two frogs have two mouths,
Four eyes and eight legs,
Splish-splash, splish-splash, jump in the water.