Chinese, Mandarin – Head, Shoulders, Knees and ToesTóu ji?nb?ng x?gài ji?ozh? tóu
Tóu ji?nb?ng x?gài ji?ozh? tóu
Y?nj?ng ?rduo bízi hé zu?ba
Tóu ji?nb?ng x?gài ji?ozh? tóu.
Head, shoulders, knees and toes,
Head, shoulders, knees and toes
Eyes, ears, nose and mouth
Head, shoulders, knees and toes.